419
Interešu izglītība -> Pulciņi

Struktūrvienības vadītājs interešu izglītības jomā - Rolandas Žalnierius.

 

Darbības mērķis:

Centra darbības mērķis ir audzēkņu prasmju, spēju attīstīšana un pozitīvu attieksmju veidošana atbilstoši viņu vecumam, interesēm un vajadzībām.

Centra galvenie uzdevumi:

1)Izstrādāt un īstenot interešu izglītības programmas.

2)Organizēt bērnu un jauniešu interešu izglītību, radot optimālus apstākļus viņu intelektuālajai attīstībai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai un radošam darbam, profesijas izvēlei.

3)Sekmēt bērnu un jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu.

Īstenojamās interešu izglītības programmas:

Centrs, pamatojoties uz bērnu, jauniešu un viņu vecāku interesēm, sabiedrības sociālo pieprasījumu, īsteno interešu izglītības programmas, izstrādā interešu izglītības mācību programmas (turpmāk – Mācību programmas).

Centrs īsteno:

1)Kultūrizglītības programmas.

2)Sporta izglītības programmas.

3)Vides izglītības programmas.

Struktūrvienības vadītāja interešu izglītības jomā darba prioritātes - sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem papildināt pulciņu skaitu, atbilstoši skolēnu pieprasījumam un interesēm. Mācību gada interešu izglītības pulciņu piedāvājumu analītisks izvērtējums.

Interešu izglītības pulciņi palīdz skolēniem attīstīt un papildināt radniecīgu jomu mācību priekšmetu saturu.

 

Muzeja kopa. Skolotāja Rasa Danileviče.

 
 
 
 

Muzeja darbības:

-Skolēnu intereses radīšana par lietuviešu dzīvi un mācībām Latvijā.

-Latvijas un Lietuvas valsts svētku svinēšana.

-Baltijas ceļš un citi piemiņas pasākumi.

-Atjaunot muzeja ekspozīcijas.

-Sakārtot muzeja krājumus.

-Ieplānot rakstu, žurnālu un avīžu iesiešanu vākos (šiem mērķiem paredzēt līdzekļus).

-Organizēt muzeja padomes aktīva sanāksmes.

-Darboties ar gidiem (muzeju apmeklē gan latvieši, gan lietuvieši, gan ārzemnieki). Skolēni gidi, runājoši visās valodās.

-Strādāt individuāli ar aktīvu, lai pārzinātu mūsu muzeja saturu, darba virzienus.


Dambretes pulciņš. Skolotājs Vsevolods Teterins.

Dambrete. Spēle uz dambretes galdiņa attīsta atmiņu, gribasspēku, uzmanību. Nodarbībās bērni mācās ne tikai spēlēt dambreti, bet arī veidot attiecības, pārvarēt stresa situācijas, būt par uzvarētājiem. Dambretes spēle tikai pirmajā brīdī šķiet viegla. Nāciet izmēģināt un palieciet kopā ar mums.

Spēle ir radošums. Lai uzvarētu dambretē, ir nepieciešamas daudzas zināšanas. Dambrete ir cieši saistīta ar matemātiku, psiholoģiju un aktīvām sporta nodarbībām. Tieši tādu spēju kā atmiņa, uzmanība, abstrakta domāšana attīstība spēlējot dambreti palīdz skolēnam viegli apgūt mācību programmas priekšmetus. Dambrete tiecas harmoniski attīstīt bērna personību un māca skatīties uz pasauli no dažādām pusēm, izvērtēt dažādus viedokļus. Parasti bērniem, kas nodarbojas ar dambreti, eksaktās zinātnes nesagādā grūtības. Viņi spēj ātri pieņemt lēmumus jebkurās stresa situācijās.

 

Rīgas Lietuviešu vidusskolas pirmskolas bērnu (5.-6.gadu) estētikas skolas „Gudrutis“. Skolotājas Rasa Danileviča un Regina Kriščiūnaitė.
                       
Mērķis:
Veicināt aktīvu, pārliecinātu par sevi un savām spējam bērna personības attistību, izkopt bērnā zinātkāres motivāciju, kas radītu priekšnoteikumus tālākājām veiksmīgām skolas gaitām.
Uzdevumi:
1)Nodrošināt bērniem drošu, dzīvespriecīgu un radošu pirmsskolas vidi un apstākļus.
2)Veicināt aktīvu komunikāciju un sadarbību ar vienaudžiem un pieaugušajiem, attīstīt emocionālo, sociālo un kultūras pieredzi.
3)Veicināt bērna runas un valodu (lietuviešu, latviešu) attistību, kā komunikācijas, izziņas līdzekli, lai radītu priekšnoteikumus lasītprasmes un rakstības attīstīšanai, veicināt vajadzību pēc grāmatām.
4)Izzināt un cienīt nacionālās tradīcijas.
Estētikas skolas darba principi:
1)Pozitīvo vērtību izveide. Apzināt pozitīvās vertībs, audzināt un nostiprināt tās bērnā. Veicināt pozitīvo domāšanu.
2)Sociokultūras apzināšānās. Mācību programma ir vērsta uz bērna nacionālās identitātes apzināšānos, sociālās, kultūras kompetenču attīstību.
3)Mērķtiecīgums. Programma ir saskaņota ar pirmskolas un pirmās klases mācību programmu, tā, lai bērnam ir līdzsvarota pāreja no ģimenes vai pirmsskolas izglītības iestādes uz mācībām vispār izglītojošā skolā.
Mācību apguves procesā  galvenais priekšnoteikums ir rotaļa.
Bērnu un pedagogu sadarbība veicina bērnu radošumu, bagātina pieredzi, palīdz pārņemt kultūras vērtības.
Estētikas skolas kompetenču grupas:
1)Sociālā kompetence - dzīvot un būt  kopā.
Bērns mācās atzīt un pieņemt citu bērnu uzmanību, interesējas  par cita  rotaļlietām, idejām, domām, jūtām, mācas klausīties un dzirdēt, atbildēt uz jautājumiem.
2)Komunikācijas kompetence - uzklausīt, runāt, mēģināt lasīt, rakstīt, izteikt sevi un sazināties ar citiem.
Spēja runāt ar pieaugušajiem un bērniem latviski un lietuviski.
Bērns klausās  pasakas, mūziku, deklamē dzejoļus.
 
Šobrīt, Covid-19 apstākļos, mēs veidojam jaunus metodiskos materiālus un, atsākot mācības, nepacietīgi gaidīsim atgriežamies estētikas skolas „Gudrutis“ skolniekus! 

 

Adīšanas un tamborēšanas pulciņš. Papīra locīšanas pulciņš. Leļļu gatavošanas pulciņš. Skolotāja Ausma Jaundžeikare. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Skolēniem katru nedēļu tiek aizsūtīts gatavojamais darbiņš. Saziņa notiek e-klasē un WhatsAppā. Trīs meitenes pamatā ada vai tamborē, 1. un 2.klašu skolēni trenē pirkstus un prātu papīra locīšanā. Protams, šajā procesā liela nozīme ir vecāku atbalstam, jo darbs ir attālināti. Ja darba procesā kādā vietā nav nepieciešamā materiāla, tad līdz rezultātam skolēns var arī nenokļūt. Vecākiem ir jāsaprot, ka 1. un 2. klasē skolēnam ir jāpalīdz, ja viņš ko nesaprot. Radusies interese var noplakt, ja nav atbalsta.

Papīra locīšana palīdz attīstīt gan pirkstu veiklību, gan prāta darbību, loģisko domāšanu. Tas nozīmē, ka šādas nodarbes vispusīgi pilnveido un veidojas prasmes, kas citiem vienaudžiem var vēl nebūt. Prasme precīzi nomērīt, taisni nogriezt, savienot pareizi, lai iznākums būtu tāds, par ko pašam prieks. Un jo vairāk dara, jo vairāk un labāk sanāk. Šīs iemaņas noder arī citos priekšmetos - kā matemātika, dizains un tehnoloģijas, telpiskā modelēšana u.c. Arī adīšana un tamborēšana meitenēm veicina pirkstu veiklību un iemaņas, pagatavot sev vēlamas lietas. Savas prasmes attīstot, aizvien sarežģītākas lietas pašas var veidot. Tas noder veidojot dizainu gan apģērbam gan citām lietām. Šīs prasmes dzīvē ir ļoti noderīgas.

Šūšanas pulciņš. Šeit ir skolēni no 1.- 5.klasei. Pirmās klases skolēniem noteikti ir jāpalīdz vecākiem izpildīt darbu, jo bieži gadās problēmas ar diega ievēršanu adatā vai mezgla izveidošanu diegam. Jo vairāk atbalstam, jo ātrāk skolēns pats iemācās to izdarīt. Jāpalīdz arī izgriezt no auduma paredzētos laukumus. Attālinātajā darbā vecākiem ir ļoti jāatbalsta 1.un 2.klašu skolēni, lai viņi iesākto darbu spētu izdarīt līdz galam. Skolotājs var pakonsultēt, bet praktiski palīdzēt no attāluma nevar.

Saziņa arī notiek E-klasē un WhatsAppā. Pirmās iemaņas darboties ar diegu, audumu un šķērēm, noder arī iesaistoties citos pulciņos - kā piemēram "rotu gatavošana" vai "tekstils un dizains". Arī mājturības stundās šīs iemaņas ir nepieciešamas. Skolēni, paši darbojoties ar materiāliem, attīsta gan prasmes, gan fantāziju, gan loģiku. Ne vienmēr sanāk iecerētais, tāpēc svarīgi ir trenēt pacietību un saprast, kāpēc nav sanācis. Vajadzīgs iedrošinājums un atbalsts. Bet, ja skolēns tiek līdz gala rezultātam saviem spēkiem, ar nelielu atbalstu, tad viņam vairojas ticība sev un saviem spēkiem. Un ar laiku viņš varēs pats daudz ko paveikt pateicoties paša spēkiem un iemaņām.

Leļļu gatavošanas pulciņš.  Šajā pulciņā ir tikai 1. un 2. klases skolēni.  Tas arī ir saprotami, jo šajā vecumā ir arī vislielēkā interese par rotaļlietām. Ir multfilmu varoņi, kurus gribas atveidot, un vienkārši tāpat, gribas pagatavot sev mīļas lietas. Skolēni darbojoties saprot, kā veidojas rotaļlietai telpiska forma, kāda ir darbu secība, lai pagatavotu iecerēto. Ir skolēni, kam patīk darboties pēc parauga, bet ir arī, kas saprotot gatavošanas principu, paši izdomā, ko gribētu pagatavot. Vislielākā pacietība, protams, ir sašūt detaļas kopā. Vēl jau ātri un veikli to izdarīt nevar. Tātad, ir jāiedrošina, ir jāatbalsta. Bet, kāds prieks ir tad, kad rotaļlieta gatava!

Sadarbība notiek attālināti caur e-klasi un WhatsAppu, un bez vecāku atbalsta tas nav iespējams. Darbošanās šajā pulciņā attīsta prasmes telpiskā domāšanā - ģeometrijā, loģisko domāšanu attīsta un pirkstu veiklību. Kā arī veicina tēlaino domāšanu, jo parasti tiek izdomāts, ko pagatavotā rotaļlieta darīs, kā viņu sauks u.t.t. Ko ēdīs, ko ģērbs mugurā- vesela aina tiek izdomāta. Tiek izspēlēts teātris ar pagatavotajiem varoņiem.


Lego pulciņš. Skolotāja Inta Šīmane.

Lego  pulciņa  darbības  mērķis - rast ieinteresētību  skolēna  praktiskā  un  teorētiskā  izglītošanā,  un, līdz ar to - apkārtējās   pasaules  kopsakarību  izpētē.

Kādas iemaņas  un  spējas attīsta  darbošanās  šajā  pulciņā? Vispirms -Lego  pulciņš ir  radošuma  un  iztēles  attīstītājs.Šīs fantāzijas  un iztēles  realizācija  praksē.Tas vēlāk  var  noderēt  Vizuālās  mākslas  priekšmeta  veiksmīgākā  apguvē.

Lego  pulciņa   nodarbību  interesantākās  tēmas  veicina  tālāku  un detalizētāku  šīs  tēmas  izpēti. (Piem. tēmas  par  Latviju, Lietuvu  veicina  iedziļināšanos šo valstu  vēsturē, folklorā,  ģeogrāfijā.)

Tā  pakāpeniski  tiek  pilnveidots  skolēna  intelekts,  vērošanas  spējas  , attēlošanas  iemaņas.

Strādājot šajā   pulciņā,  svarīgi ,kā  attīstās   skolēna   kolektīvās  darbošanās  iemaņas un, tajā  pašā  laikā -  atbildība  par   savu rīcību  un  patstāvīgais  darbs.Šo  iemaņupilnveide  tiek  novērtēta  visos  mācību  priekšmetos. Caur  rotaļu  tiek  attīstīta  loğiskā  domāšana,  prasme  diskutēt  un aizstāvēt  savu  viedokli.


Kikboksa un boksa pulciņš. Skolotāja Linda Ābele.

 
 
 
 
 
 
 
 

Lietuviešu vidusskolas Interešu izglītības programmas ietvaros jau vairāk kā 10 gadus notiek kikboksa un boksa pulciņš.

Tradicionāli kikboksa un boksa nodarbības  ir kupli apmeklētas un mums ir prieks un lepnums, ka daudzi mūsu audzēkņi ir iekļauti. Latvijas kadetu, junioru un jau arī pieaugušo izlasēs.

Nodarbībās attīstām bērnos garīgo un fizisko spēku, veicinam radošas un vispusīgas personības attīstīšanos, audzinam bērnos atbildības sajūtu un cieņu pret apkārtējiem cilvēkiem.

Mūsu nodarbībās bērni nostiprina veselību, pašdisciplinu un iegūst izpratni par veselīgu  dzīves veidu un fizisko aktivitāšu nozīmi mūsu dzīvē.

Treneris pieliek visas pūles, lai mūsu nodarbību rezultātā bērni un jaunieši veidotos par vispusīgi attīstītām personībām ar pozitīvu attieksmi pret sevi un apkārtējiem.

Nepārprotami nodarbības mūsu pulciņā palīdz attīstīt mācību priekšmeta "Sports un veselība" norisi.

Tāpat pulciņa sportistiem regulāri  tiek organizētas nometnes, dažāda veida aktivitātes - pārgājieni, ekskursijas, koptreniņi u.c. Visi, kas apmeklē šo pulciņu - kļūst par vienulielu ģimeni!


Lego pulciņš. Skolotāja Inta  Šīmane.

Lego  pulciņa  darbības  mērķis - rast ieinteresētību  skolēna  praktiskā  un  teorētiskā  izglītošanā,  un ,līdz ar to -apkārtējās   pasaules  kopsakarību  izpētē.

Kādas iemaņas  un  spējas attīsta  darbošanās  šajā  pulciņā? Vispirms -Lego  pulciņš ir  radošuma  un  iztēles  attīstītājs. Šīs fantāzijas  un iztēles  realizācija  praksē. Tas vēlāk  var  noderēt  Vizuālās  mākslas  priekšmeta  veiksmīgākā  apguvē.

Lego  pulciņa   nodarbību  interesantākās  tēmas  veicina  tālāku  un detalizētāku  šīs  tēmas  izpēti. (Piem. tēmas  par  Latviju, Lietuvu  veicina  iedziļināšanos šo valstu  vēsturē, folklorā,  ģeogrāfijā.)

Tā  pakāpeniski  tiek  pilnveidots  skolēna  intelekts,  vērošanas  spējas  , attēlošanas  iemaņas.

Strādājot šajā   pulciņā,  svarīgi ,kā  attīstās   skolēna   kolektīvās  darbošanās  iemaņas un, tajā  pašā  laikā-  atbildība  par   savu rīcību  un  patstāvīgais  darbs. Šo  iemaņu pilnveide  tiek  novērtēta  visos  mācību  priekšmetos. Caur  rotaļu  tiek  attīstīta  loģiskā  domāšana,  prasme  diskutēt  un aizstāvēt  savu  viedokli.

 

5. - 12. klašu koris Kibirkštys”. Pamatskolas vokālais ansamblis „Kibirkštis”. Vidusskolas vokālais ansamblis „Dainoreles”. Skolotājs Toms Kazimirisaņecs.

Pulciņi saistīti ar mācību priekšmetiem mūzika, publiskā uzstāšanās un kulturoloģija. Pulciņi ar mācību priekšmetu "mūzika" ir saistīti vistiešākajā veidā - mūzikas praktiskā apguve, akcentējot vokālo un vokāli instrumentālo mūziku. Kora un ansambļu dziedātāji praktiski (dziedot) iepazīstas ar dažādu mūzikas stilistiku, ar mūzikas žanriem, iepazīst komponistu daiļradi. Praktiski tiek apgūta mūzikas teorija - gan solfedžo prasmes, gan tiek veidota izpratne par nošu rakstu un tā specifikāciju. Ar mācību priekšmetu "publiskā uzstāšanās" saistīta katra pulciņa uzstāšanās (gan koncertos, gan konkursos). Mācību priekšmets "kulturoloģija" ar šiem interešu izglītības pulciņiem saistīts kultūrizpratnes kontekstā – skolēnu dalība koncertos, konkursos un festivālos sekmē skolēnu izpratni par valsts (gan Latvijas, gan Lietuvas) svētku un atceres dienām, skolas tradīcijām un kultūru kopumā. Pulciņu darbība cieši saistīta ar Dziesmu un Deju svētku procesu.


Datorapmācības pulciņs. Skolotājs Arturs Gusts.

Datorapmācības pulciņs notiek dažādām klašu vecuma grupām, tiek kuriem ir interese par informācijas tehnoloģiju lietošanu.

Iespējas apgūt pamatiemaņas darbā ar datoru. Notiek atbilstoši pa klašu vecuma grupām reizi nedēļā. Sadaloties no darba specifikas, skolēni strādā gan grupas, gan individuāli.

Skolēni attīsta prasmes un iemaņas darbā ar datoru. Attīstās loģiskā domāšana, precizitāte un patstāvīgi strādāt ar datoru.

Veidot patstāvīgā darba iemaņas dažādu informācijas avotu izmantošanā. Piedāvā apgūt papildprasmes informāciju tehnoloģiju lietošanā un pilnveidot zināšanas digitālo tehnoloģiju pielietošanu ikdienā. Priekšstats par digitālo tehnoloģiju ietekmi uz cilvēku, izmantot atbildīgi un droši, nekaitējot sev un apkārtējiem, ievērojot principus.

Palīdz attīstīt mācību priekšmetu "Dizains un tehnoloģijas", "Latviešu valodas" un "Matemātikas" apguvi.


Vizuālās mākslas pulciņš. Skolotāja Vaida Raziuniene.

Vizuālās mākslas pulciņā apgūstam praktiskas nodarbības gleznošanā, grafikā, tēlniecībā, papīra plastikā un citos vizuālās mākslas veidos.

Pulciņa īstenošanas laikā iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas rosinās dalībniekus tās radoši pielietot dzīves jomā.

Bērna audzināšana paredz viņa harmonisku attīstību, kreatīvas domāšanas un radošo spēju veicināšanu. Vizuālās mākslas nodarbības attīsta bērnu daudzpusīgi, ietekmē viņa garīgo pasauli, rosina iztēli un radošu domāšanu.  Mācīšanos vizuālās mākslas pulciņā rada iespēju bērniem un jauniešiem nodarboties ar grafiku, zīmēšanu un gleznošanu, mācīties radoši strādāt ar daudzveidīgiem vizuālās mākslas materiāliem, atbilstoši bērnu vecumam, apgūstot dažādas darba tehnikas un paņēmienus.

Attīstās  bērnu radošās darbības pašizpausmes un uztvere. Audzēkņi sper pirmos soļus formu un krāsu pasaulē, mācās attēlot apkārtējo pasauli, radoši eksperimentēt ar dažādiem vizuālās mākslas materiāliem.

Nodarbošanās ar vizuālo mākslu attīsta bērna sensoras spējas, kas ir svarīgs nosacījums mācīšanās spēju kvalitātei sākumskolā.  Bērni apgūst krāsu mācības pamatus, zīmēšanas pamatiemaņas, attīsta iztēli un fantāziju, kā arī mācās radoši izpausties, apgūstot dažādās vizuālās mākslas tehnikās,  apgūst zināšanas par priekšmetu konstruktīvo uzbūvi, krāsu mācībām, dizaina pamatiem un kompozīciju. Nodarbībās bērni un jaunieši strādā ar daudzveidīgiem materiāliem, pielietojot mūsdienīgas vizuālās mākslas tehnoloģijas, attīstot savu intelektu un radošu potenciālu, iepazīstas ar izcilo latviešu, lietuviešu  un pasaules mākslinieku daiļradi un kultūrvēsturi.  Mācību gada laikā audzēkņu radošie darbi tiek prezentēti izstādēs. Pulciņš veiksmīgi iesaistās dažādos  mākslas konkursos un izstādēs skolā,pilsētā, valsts un starptautiska mēroga. Šajā mācību gadā skolēnu darbi piedalījās starptautiskajā bērnu zīmējumu konkursā "Lietuva manā sirdī", kur ieguvām II vietu.


Sākumskolas ansamblis, 1.-4.klases koris. Skolotāja Kintija Dreimane.

Korī un ansamblī piedalās skolēni  no 1.-4.klasei. Nodarbības notiek divas reizes nedēļā. Kori apmeklē bērni, kuriem ir interese par dziedāšanu un kuri labprāt izkopj sevī šo talantu.

Attālināto mācību laikā akcents tiek likts uz mūzikas klausīšanos un individuālu dziedāšanu fonogrammas pavadījumā. Kopīgi tiešsaistes nodarbībās izkopjam koordināciju un ritma izjūtu. Apgūstam solfedžo elementus.

Mūzika attīsta ritma izjūtu, koordināciju, veicina attīstīt lasītprasmi  un atmiņu. Dziedāšana korī un ansamblī sekmē pareizu elpošanu, stāju, darbību grupā. Uzstāšanās prasmes. Paplašina redzes loku. Sekmē pozitīvas emocijas.


Debašu klubs. Skolotājs Reinis Vējiņš.

Šobrīd, īstenojot jaunu mācību pieeju, skolēniem būtiski ir attīstīt kritisko domāšanu, argumentācijas prasmes, loģiku, publisko runu un spēju pasaulē skatīties ar atvērtību. Debates ir lielisks veids kā  šīs prasmes apgūt un trenēt, vienlaikus iedziļinoties sabiedrībā aktuālos ekonomiskajos, sociālajos un politiskajos jautājumos.

Debašu klubs Rīgas Lietuviešu vidusskolas skolēniem no 7. līdz 12.klasei dos iespēju attīstīt savu personību, iegūstot dzīvei nepieciešamās prasmes, kā, piemēram, pamatot savu viedokli, publiski uzstāties. Debašu klubā apgūtās prasmes ir cieši saistītas ar mācību priekšmetiem – “Teātra māksla” un “Publiskā uzstāšanās”. Debašu klubā iegūtās zināšanas un prasmes skolēni, izmanto mācību procesā – argumentējot savu viedokli. 

 

Tautas deju kolektīvs „Bitute”. Folkloras kopa „Circenis”. Skolotāja Juta Pūpola.  

 
 
 
 
 
 

Katru nedēļu dejojam, kustamies un mācamies gan tautas dejas, gan ritmu, gan klasiskās dejas pamatus. Dejas attīsta ķermeni, fiziskās spējas, muzikālo dzirdi, māca darboties kolektīvā, pārvarēt kautrību un veidot attiecības ar saviem vienaudžiem, dejošana veicina bērna fizisko, garīgo un emocionālo attīstību.
Folklora kopā brīvā gaisotnē mācamies par latviešu tradīcijām, paražām un etnogrāfiskajām dejām, rotaļām.  Nodarbības palīdz iepazīt Latvijas vēsturi, tradīcijas un veido piederības sajūtu savai zemei!
Tautas deju kolektīvs “Bitute” un folkloras kopa “Circenis”  palīdz skolēniem attīstīt mācību priekšmetu “ Sports un veselība”, “Mūzika” un “Vēsture”.  

 

Basketbola pulciņš. Skolotājs Edgars Bogdanovs. 
 
 
 

Basketbola interešu izglītības pulciņā laipni gaidīts ikviens skolēns, kurš vēlās izmēģināt savus spēkus basketbolā. Basketbola nodarbībās ir iespēja apgūt basketbola tehnikas pamatus, kurus vēlāk arī pilnveido, lai spētu sasniegt labākos rezultātus! Nodarbības notiek 2-3 reizes nedēļā.

Basketbola pulciņš ir cieši saistīts ar aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. Basketbola nodarbībās tiek uzsvērtas daudz dažādas lietas ,piemēram, veselīgs uzturs, aktīvs dzīvesveids, drošība, komandas veidošana, fiziskā, garīgā un tehniskā sagatavotība. Bieži vien mazkustīgs un neveselīgs dzīvesveids ir iemesls dažādām veselības problēmām, tāpēc svarīgi par to runāt un stāstīt bērniem, jauniešiem u.c. par sporta nepieciešamību ikdienā. Ar basketbola palīdzību tiek veicināts aktīvs dzīvesveids, kas ir ļoti nepieciešams bērniem un jauniešiem. Nodarbību laikā liela nozīme tiek pievērsta drošībai. Pareiza uzvedība, nepiederošas personas neatrodas audzēkņu tuvumā, inventārs un zālē atrodamās konstrukcijas nedod iespēju kādam gūt traumu. Basketbolā iegūstamais ļoti bieži ir lietderīgs un izmantojams ikdienas dzīvē. Svarīgi uzsvērt, ka basketbols ir komandas spēle un daudz vingrinājumu ir balstīti uz komandas darbu un sadarbības veicināšanu. Ar basketbola palīdzību ir iespējams iegūt spēcīgu un veselīgu ķermeni, kā arī sportošana veicina garīgo un emocionālo veselību.


„Tekstil dizains” pulciņš. Skolotāja Kintija Dreimane.

Pulciņš, kurā skolēni mācās darboties ar dažādiem tekstila materiāliem. Mezglošana, tamborēšana, aušana. Pulciņš „Tekstil dizains” palīdz attīstīt mācību priekšmetā „Dizains un tehnoloģijas” nepieciešamās prasmes darboties ar tekstilmateriāliem. Mezglot rokassprādzes, tamborēt telpiskus priekšmetus. 


Sporta pulciņš. Skolotājs Kaspars Liekmanis.

Pulciņš "sporta spēles" pamatā ir izveidots, lai nostiprinātu un uzlabotu fizisko sagatavotību un veselību. Šajā pulciņā apgūstot dažādus fiziskos uzdevumus tiek pievērsta uzmanība, lai bērns attīstītu savas spējas, uztveri vispusīgi un plašāk. Kā piemēru varu mināt, ka stundā "sports un veselība" pildītie vingrinājumi ne vienmēr tiek nostiprināti visiem bērniem vienādi, tādējādi lielu daļu turpinot nostiprināt tos "sporta spēlēs".

Pulciņā "sporta spēles" liels uzsvars tiek likts uz savstarpējo uzticēšanos vienam otram un sadarbību. Sadarbojoties bērni mācās kā tikt galā ar emocijām, kuras rodas, ja neizdodas kāds uzdevums. Vislielākais izaicinājums socializējoties ir pieņemt zaudējumu un turpināt censties, lai kļūtu labāks dažādās spēlēs un situācijās. Bieži nākas skaidrot un runāt par lietām, kuras saistās ar savstarpēja naida izpausmēm vienam pret otru, kad viens otru uzskata par vainīgu zaudētā spēlē. Tāpat nodarbību laikā nedrīkst mainīt savu vietu par sliktu citiem, kad tiek pildīti vingrinājumi kolonnā vienam az otra. Par to tiek runāts, salīdzinot ar cilvēkiem rindā veikalā, kur visi ir ar vienādām tiesībā.

Jaunākajām klasēm šajās nodarbībās tiek trenēta arī matemātiskā domāšana, jo uzdevumi bieži tiek pildīti saskaitot un reizinot atkārtoto vingrinājumu skaitu. Ievērojot nesaskriešanās principu uzdevumi tiek  pildīti dažādu figūru formās. Ja pirmajās nodarbībās vēl ir nesaprašana, tad jau nākošajās nav grūti izpildīt skrējienu pa "dioganāli", "taisni", "līklocī", pa "apli" utt.               


Koriģējošā vingrošana pulciņš. Skolotāja Evija Burgmane.

Koriģējošās vingrošanas nodarbībās tiek ietverti pareizu stāju veicinoši vingrojumi. Katras nodarbības galvenā sastāvdaļa ir vingrinājumi, kas māca vai atgādina par pareizu stāju ikdienā un sēžot skolas solā, kā arī pilnveido pareizu gaitu. Tiek pievērsta uzmanība arī muskulatūras un saišu nostiprināšanai, līdzsvaram, mugurkaula lokanībai un pēdu velvēm. Stājas korekcija ar nopietnākiem stājas traucējumiem jāveic medicīnas iestādēs.

Koriģējošās vingrošanas mērķis ir saistīts ar visiem priekšmetiem, jo palīdz bērnam nosēdēt stundās skolas solā, izvairoties no sāpēm mugurā, kā arī mazinot nogurumu. Nodarbībās attīstītās fiziskās īpašības palīdz vieglāk iekļauties priekšmetā "Sports un veselība".


Deju kopa „Dejas ritmos”. Džeza dejas. Skolotāja Laura Strēlniece.

Interešu izglītības pulciņš "Dejas ritmos" ir laikmetīgās džeza dejas apvienojums. Šie deju stili mūsdienās paliek aizvien populārāki. Nodarbību laikā bērni un jaunieši iegūst jaunas zināšanas par deju un disciplīnu, kā arī gūst iespēju attīstīt organisku, fizisko sagatavotību un kustību mijiedarbību ar ritmu. Nodarbības sākas ar iesildīšanos (cardio un stiepšanās), galvenajā nodarbības daļā tiek atkārtoti iemācītie soļi, kļūdu labošana un jaunu deju soļu apguve. Nodarbības noslēgumā ir atsildīšanās, lai bērniem nākamajā dienā nesāpētu muskuļi - stiepšanās, muskuļu atslābināšana, pilnīga relaksācija.

Šajās nodarbībās bērni un jaunieši ne tikai iegūst zināšanas par dažādiem deju stiliem, bet arī uzlabo fizisko izturību.

 

Deju pulciņš palīdz attīstīt mācību priekšmetu saturu "Sports un veselība". Deju nodarbības apvieno fiziskās sagatavotības uzlabošanu, radošās domāšanas attīstīšanu ar ļaušanās un atbrīvošanās praktizēšanu. Deju nodarbības bērnos un jauniešos attīsta prasmi patstāvīgi izmantot esošās un jauniegūtāk kustību zināšanas, lai apzinātos sava ķermeņa spējas un organisku, kas katram ir dažāda. Caur savu fizisko spēju apzināšanos, jauniešiem tiek paplašināta improvizācijas izjūta, individualitātes apzināšanās un unikālā izcelšana kustību formātā.

 

Teātra pulciņš „Šņukurs”. Skolotāja Izabele Visockaitė.

 
 
 
 

Teātra pulciņš ne tikai kopj teātra vērtības, bet arī attīsta pašapziņu, lietuviešu un latviešu tradīcijas, paražas, vēsturi un valodu. Skolēni var izmantot iegūto pieredzi savā ikdienas dzīvē, sazinoties ar draugiem, vecākiem un skolotājiem. Brīvība radīt un iepazīt pasauli citās krāsās.


Lietuviešu folkloras kopa „Trepsis”. Skolotāja Izabele Visockaitė.

Folklora pulciņš dod skolēniem iespēju iepazīt un kopt lietuviešu un latviešu tradīcijas. Pārnest tās caur mūziku un kultūru. Tautas mūzikas iepazīšana dod viņiem iespēju bagātināt vēsturiskās zināšanas, valodu, mūziku, kultūru.

 

 
<<
Maijs 2022
>>
P
O
T
C
P
S
Sv
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
eXTReMe Tracker