Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja attiekties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi.

Bultu iela 5 - tālrunis +371 67131506, Prūšu iela 32 - tālrunis +371 67474672, E-pasts: rlvs@riga.lv

LS1.jpg
LS2.jpg
SākumsProjektiErasmus + Efektīvas stratēģijas skolēnu lasītprasmes veicināšanā
No content to show!
 
 

Erasmus + Efektīvas stratēģijas skolēnu lasītprasmes veicināšanā

ERASMUS+ projekts “Efektīvas stratēģijas skolēnu lasītprasmes veicināšanā”


Erasmus+.pdf

„Efektīvas stratēģijas skolēnu lasītprasmes veicināšanā”

No 8. līdz 12.novembrim pieci Rīgas Lietuviešu vidusskolas pedagogi piedalījās "ERASMUS+ projekta “Efektīvas stratēģijas skolēnu lasītprasmes veicināšanā” ​apmācībās. Apmācības notika Alītā un Viļņā, Lietuvā.

Projekta apmācības vadīja Lietuvas skolu pārstāvji un uzaicinātie lektori, kuri sniedza jaunas zināšanas, praktiskus ieteikumus un risinājumus lasītprasmes veicināšanā. Projekta ietvaros, Rīgas Lietuviešu vidusskolas pedagogi padziļināja savas zināšanas IT jomā un guva praktisku pieredzi jaunu programmu apguvē, guva pieredzi par Lietuvas valsts organizētajiem pasākumiem, aktivitātēm un inovāciju ieviešanu Lietuvā, lai paugstinātu lasītprasmes līmeni valsts mērogā, piemēram, “Bērnu zeme”, “Tinybooks.net”. Iepazīstināja ar statistikas datiem par lasīšanas prasmēm Lietuvā un labās prakses piemēriem skolās. Pēc mācībām tika sniegta atgriezeniskā saite, daloties valstu pieredzēs.

Lekcijā “Lasīt ar tehnoloģijām” projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar 4 soļiem, kā izmantot jēgpilni tehnoloģijas lasīšanas procesā: (1) Pirms lasīšanas – iepazīšanās ar sasniedzamo rezultātu, uzdevumiem, aktivizējot iepriekšējās zināšanas, izmantojot prāta vētru, karšu veidošanas metodes (aplikācijas, kuras iespējams izmantot: popplet.com, vocaroo.com, learningapps.org, wordwall.net). (2) Lasīšanas laikā lasīšana – individuāla lasīšana, lasīšana pāros un grupās, pierakstu veikšana, klausīšanās uzdevumi, uzdevumi par tekstu, teksta izpratnes uzdevumi (aplikācijas, kuras iespējams izmantot: liveworksheets.com, kahott.com, socrative.com, readtheory.org). (3) Atbildēšana un refleksija – dalīšanas vienam ar otru, diskusijas, plakāta veidošana (aplikācijas, kuras iespējams izmantot: padlet.com, jambort.google.com). (4) Pēc lasīšanas – novērtē savas zināšanas un pieredzes, veidojot projektus, rakstīt par lasīto, veidot komiksus, prezentācijas un projektus, iestudēt uzvedumus (aplikācijas, kuras iespējams izmantot: padlet.com, Microsoft PowerPoint).

Apmācību laikā notika trīs vizītes Alītas skolās, kurās dalībnieki tika iepazīstināti ar efektīvām lasīšanas stratēģijām skolās, skolu bibliotēku nozīmi lasīšanas veicināšanā. Apmeklējot Alītas un Viļņas pilsētas bibliotēkas, tikām iepazīstināti ar infrastruktūru, aprīkojumu un darbinieku kompetencēm un pienākumiem, lai veicinātu lasītprasmi.

Rīgas Lietuviešu vidusskolas projekta pedagogi atzinīgi novērtēja projekta saturu, iegūtās zināšanas un prasmes, kuras tiks izmantotas ikdienas darbā.

„Efektīvas stratēģijas skolēnu lasītprasmes veicināšanā”

No 20.septembra līdz 24.septembrim projekta ietvaros mācības un pieredzes apmaiņa tika īstenotas Latvijā, Rīgā un Jelgavā. Rīgā dalībniekus uzņēma Rīgas 93.vidusskola un Rīgas Lietuviešu vidusskola, Jelgavā - Jelgavas tehnikums. No katras dalībvalsts izglītības iestādes projekta mācībās piedalījās pieci pedagogi.

Mācību laikā Rīgā projekta dalībniekiem no Latvijas, Polijas un Lietuvas bija iespēja dalīties pieredzē par lasītprasmes nozīmīgumu pamatizglītībā. Diskusiju vadīja LU profesore G. Siliņa Jasjukeviča. Ar pedagoģisko pieredzi dalījās Rīgas 93.vidusskolas sākumskolas skolotāja I. Siksaliete, vācu valodas skolotāja I. Volfa. Skolas logopēde projekta dalībniekus iepazīstināja ar Latvijai piemēroto „Dibels NEXT” testu lasītprasmes novērtēšanai un atbalsta pasākumu noteikšanai. Pedagogi diskutēja par attālinātajā mācību procesā izmantotajām platformām un uzdevumiem, kuri veicina lasītprasmi.

Valsts valodas aģentūras darbiniece L. Valdmane projekta dalībvalstis iepazīstināja ar Latvijā izveidotajiem mācību un metodiskajiem materiāliem lasītprasmes veicināšanai reemigrantiem un imigrantiem.

Projekta dalībnieki iepazinās ar Rīgas Lietuviešu vidusskolas pieredzi lasītprasmes stratēģiju īstenošanā ikdienas darbā. Pedagogs R.Vējiņš vadīja atklāto stundu teātra mākslā, iepazīstinot projekta dalībniekus kā mācību stundas ietvaros var veicināt lasītprasmes pilnveidi. Psiholoģe S.Paula projekta dalībniekus iepazīstināja ar lasītprasmes pedagoģiskajiem un psiholoģiskajiem aspektiem. Bibliotekāre D. Potašova dalījās pieredzē ar bērnu žūrijas darbu un pozitīvo ietekmi skolēnu lasīšanas ieinteresēšanā un lasītprasmes veicināšanā.

Nacionālās bibliotēkas apmeklējums bija saistīts ar NB organizēto „Bērnu žūriju” un „Skaļo lasīšanu”, bet Raiņa un Aspazijas, O.Vācieša, J. Akuratera muzeja apmeklējumi atklāja muzejpedagoģijas stiprās puses - līdz daiļdarba satura izpratnei un apjēgšanai var nonākt, ja izzina un iepazīst daiļdarbu autoru. Muzejnodarbības motivē skolēnu vairāk lasīt, pētīt, izzināt, salīdzināt, domāt, secināt, vērtēt un lasīt iepazīto autoru darbus.

Par lasītprasmes pētījumiem un projekta dalībvalstu skolēnu – Latvijas, Lietuvas un Polijas – sasniegumiem tajos, par ieteikumiem, ko uzlabot katrā no valstīm tieši lasītprasmē, plaši un izzinoši vēstīja LU pētnieces profesore A. Ozola un docente R. Kiseļova.

Dalībvalstu skolotāji iepazinās ar Rīgas 93.vidusskolas psiholoģes A.Kauliņas pedagoģijas doktora darbu „Integratīvā mācību metodika sākumskolās skolēnu specifisku lasīšanas traucējumu mazināšanai”, pedagogi apskatīja un novērtēja sagatavoto lasītprasmes veicināšanas darba lapu pielietošanas efektivitāti, kā arī diskutēja par lasīšanas traucējumiem, kuri cieši saistīti ar mācīšanās traucējumiem.

Projekta dalībniekus patīkami iepriecināja tikšanās I.Ziedoņa fondā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāju, latviešu valodas skolotāju, dzejnieci I. Ratinīku. Viņas pieredze sniedza atbildi uz jautājumu par pedagoga atbildību lasītprasmes veicināšanā, par valodu kā vērtību un attieksmi pret to. Visu projekta dalībvalstu dalībnieki atzina, ka lasītprasmei ir noteicošā nozīme Valts pārbaudes darbos. Par starpvalstu sadarbību stāstīja VISC Vispārējās nodaļas pārbaudījumu nodaļas vadītājs K. Špūle. Svarīgi atzīt, ka sadarbība rosina efektīvi attīstīt valsts pārbaudes darbu nozīmi un iegūt nepieciešamās atbildes par uzlabojumiem, kurus būtiski zināt katram pedagogam.

Nākamās projekta apmācības pedagogiem notiks Lietuvā.


No 23.11.2020. līdz 27.11.2020. Rīgas Lietuviešu vidusskolas pārstāvji piedalījās "ERASMUS+ projekta “Efektīvas stratēģijas skolēnu lasītprasmes veicināšanā” ​apmācībās. Apmācības bija paredzētas Polijā, taču Covid-19 pandēmijas rezultātā šīs apmācības notika attālināti. Šī bija jauna pieredze ne tikai visiem dalībniekiem, bet arī šo apmācību organizatoriem. Apmācības norisinājās caur videokonferenču vietni MS Teams, taču, paralēli, projekta dalībnieki savā starpā pieslēdzās arī citām video saziņas vietnēm, lai attālināti varētu sadarboties.

Attālinātās apmācības vadīja Marcin Zaród, Beata Harasim, un Valdemārs Bargiela. Pasniedzēji sniedza jaunas zināšanas un priekšstatus par konkrētās situācijas nopietnību un sniegtajiem risinājumiem citās valstīs. Projekta ietvaros, Rīgas Lietuviešu vidusskolas dalībnieki padziļināja savas zināšanas IT jomā un guva praktisku pieredzi jaunu programmu apguvē (quizlet.com; google rīki; loom.com; wakelet.com; commons.wikimedia.org; prezi.com; pixlr.com). Guvām pieredzi par dažādu valstisku pasākumu, aktivitāšu un inovāciju ieviešanu Polijā, lai celtu lasītprasmes līmeni valsts mērogā („Polija lasa bērniem”, „Bibliotēkas nakts”, „Nacionālā lasīšanas diena Polijā”, u.c.). Iepazināmies ar statistikas datiem par lasīšanas prasmēm dažādās valstīs, sīkāk aplūkojām datus tieši Latvijā, Lietuvā un Polijā. Pēc katras pasniedzēju prezentācijas, regulāri tika sniegta atgriezeniskā saite, gan individuāli, gan grupās.

Rīgas Lietuviešu vidusskolas projekta dalībnieki atzinīgi novērtēja projekta saturu, un atzina, ka no piedāvātajiem risinājumiem, ir elementi, ko varēs pielietot arī savā darbā.


Rīgas Lietuviešu vidusskola 2019./2020. m.g. uzsāk ERASMUS+ projektu “Efektīvas stratēģijas skolēnu lasītprasmes veicināšanā”.
Projekta mērķis: Efektīvu lasītprasmes stratēģiju izstrāde.
Uzdevumi:
1. Bibliotēku kā efektīvu lasītprasmes informācijas centru izveide, attīstot nepieciešamo infrastruktūru un pilnveidojot personāla kompetences lasītprasmes atbalsta sniegšanā pedagogiem, izglītojamajiem un vecākiem.
2. Labās prakses pieredzes un inovāciju apkopošana un popularizēšana projekta dalībvalstīs.
3. Pedagogu kompetenču pilnveidošana un attīstīšana efektīvas lasītprasmes veicināšanai.

Projekta īstenošanas termiņš: 01.09.2019. – 01.04.2022.

Projekta galvenās aktivitātes: apmācības (viena no tām Rīgas Lietuviešu vidusskolā 2021.g.martā), konferences, labas prakses apmaiņa, projekta vizītes skolās).

Mūsu skolas direktore Jolanta Nagle š.g. 14.-16.oktobrī piedalījās pirmajā vizītē partneriem. Partneri saprot, ka lasīšana attīsta estētisko jutīgumu, ietekmē intelektuālo attīstību, paplašina pasaules izziņas iespējas, uzlabo runu (vārdu krājums, izteiksmes stils, gramatika), veicina domāšanu, apmāca atmiņu un uzmanību. Tāpēc tā ir svarīga sociālās attīstības sastāvdaļa, kas ietekmē materiālo līmeni.

Projekta partneri: Gižycko izglītības attīstības centrs (Polija) sadarbībā ar Rīgas Lietuviešu vidusskolu, Rīgas 93.vidusskolu, Jelgavas tehnikumu, Alītas profesionālās izglītības centru “Dzūkija” (Lietuva), Alītas pamatskolu “Dainava” (Lietuva), Gižycko elektronikas un informācijas tehnoloģiju skolu (Polija).